കരിപ്പൂരിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ കേരളാ പോലീസ് അവരുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ആദരിക്കുന്നു